Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Rexistro Galego de Comercio

 

A Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia establece no seu artigo 8º a creación do Rexistro Galego de Comercio.

O rexistro terá efectos estatísticos e nace co propósito de ter un censo actualizado dos establecementos comerciais e das actividades comerciais desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Rexistro Galego de Comercio será público e a inscrición no mesmo é gratuíta, e considerada condición indispensable para optar a calquera das liñas de axuda convocadas pola Administración da Comunidade Autónoma ou para participar activamente nos programas específicos.

Voluntariamente, calquera comerciante ou asociación poderá instar a súa inscrición no rexistro.

Estrutura

1.- Sección de Persoas comerciantes con establecemento permanente

2.- Sección de Persoas comerciantes polo miúdo sen establecemento

3.- Sección de Venda a distancia

4.- Sección de Venda Ambulante

5.- Sección de actividade comercial en réxime de franquía

6.- Sección de asociacións de persoas comerciantes

Tipos de inscricións

Voluntaria

 • Establecementos comerciais permanentes e non permanentes
 • Venda ambulante
 • Asociacións de persoas comerciantes.

Comunicacións previas necesarias:

 • Venda a distancia (Artigo 57.1 da Lei 13/2010)
 • Franquías (Artigo 92.2 da Lei 13/2010)

De oficio

 • Comunicacións dos concellos 
 • ACA

Actualizacións

 • Necesaria anualmente:

Venda a distancia

Franquía

Venda ambulante que figuren inscritos.

 • Outros casos. Voluntaria:

En calquera momento aínda que se establece un prazo orientativo de 3 meses desde que se produce a variación.

Para os efectos da actualización permanente do rexistro, a dirección xeral de comercio poderá requirir a actualización a aquelas inscricións que leven máis  de dous anos sen ser obxecto de modificación.

Cancelacións

A cancelación das inscricións terá lugar nos seguintes casos:

 • Cesamento na actividade por tempo superior a 1 ano
 • Cambios de titularidade ou da actividade que, de ser o caso, a implíquen.
 • Anulación da autorización para o exercicio da actividade comercial nos casos en que resulte obrigatoria
 • Supostos de ausencia de actualización nos casos de venda ambulante, franquía e venda a distancia. 

 

Inscripciones

Para proceder á inscrición no Rexistro Galego de Comercio prema o bánner de máis abaixo.

 

Prema para inscribirse no Rexistro Galego de Comercio

 

Regulación do Rexistro Galego de Comercio

Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio