Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Obrigas e requisitos


QUE OBRIGACIÓNS TEÑO COMO COMERCIANTE COMERCIANTE POLO MIÚDO?

Existen tres tipos de obrigacións ás que por lei se atopa suxeito o comerciante comerciante polo miúdo: obrigacións xenéricas, obrigacións básicas fronte aos consumidores e exhibición de prezos.

CALES SON As OBRIGACIÓNS XENÉRICAS?

As obrigacións xenéricas: son un conxunto de deberes a cumprir por parte do comerciante.

 • Con carácter xeral as establecidas polas normas relativas aos bens cuxa venda ofrecen. En especial han de cumprirse as normas relativas á composición dos produtos, etiquetaxe e de seguridade dos mesmos, así como as especiais do sector ou sectores comerciais que constitúan o obxecto da súa actividade, e retirar do seu establecemento os bens que non cumpriren ditas normas.
 • Acreditar ante a administración competente estar en posesión das autorizacións e licenzas que lles sexan exixibles.
 • Acharse ao corrente no pago dos tributos de calquera clase dos que resulten suxeitos pasivos.
 • Cumprir as normas de protección dos dereitos de consumidores e usuarios.
 • Dar de alta a actividade no Rexistro de Actividades Comerciais

CALES SON AS OBRIGAS BÁSICAS FRONTE AOS CONSUMIDORES?

As obrigacións básicas fronte aos consumidores: sen prexuízo da normativa xeral e autonómica en materia de defensa dos consumidores e usuarios os comerciantes deberán cumprir os seguintes aspectos:

 • Exhibir xunto aos artigos os seus correspondentes prezos de venda ao público.
 • Entregar factura, recibo ou documento acreditativo da operación realizada debidamente desagregado no seu caso, salvo que o consumidor renuncie expresamente á súa entrega.
 • Ter a disposición das consumidores follas de reclamacións.
 • Entregar documento de garantía en toda venda de artigos de natureza duradeira.
 • Realizar as súas actividades promocionais sen incorrer en formas de publicidade ilícita, en particular, sen incorrer en publicidade enganosa.
 • Contratar cos consumidores sen existencia de cláusulas abusivas.
 • Comercializar artigos seguros e cun adecuado servizo de asistencia técnica.

PÓDESE EXERCER A ACTIVIDADE DE COMERCIO POLO MIÚDO TRAS UNHA LIQUIDACIÓN?

No curso do tres anos seguintes á finalización dunha venda en liquidación, o comerciante non poderá exercer o comercio, na mesma localidade, sobre produtos similares aos que fosen obxecto de liquidación, por *cesación total ou parcial da actividade de comercio ou por modificación substancial na orientación do negocio.

QUE É O REXISTRO DE ACTIVIDADES COMERCIAIS?

O exercicio de calquera actividade comercial exixe a previa inscrición no Rexistro de Actividades Comerciais. Aos impresos de solicitude debe acompañarse copia do alta no Imposto de Actividades Económicas ou declaración censal correspondente e fotocopia do NIF ou cartón de identificación fiscal do titular do establecemento, así como a documentación que resultase preceptiva en cada caso.

En caso de modificacións ou cesamento da actividade comercial tamén deberá comunicalo á Dirección Xeral de Comercio e Consumo mediante o impreso correspondente.

Se se trata dunha actividade comercial con establecemento, no seu caso, deberá procederse a unha inscrición por cada local do titular.

Cada solicitude de inscrición ou modificación levará o pago da taxa correspondente.

QUE AUTORIZACIÓNS E COMUNICACIÓNS PREVIAS DEBE REALIZAR O COMERCIANTE?

O comerciante debe solicitar autorización da Conselleria competente en materia de comercio para:

   1. A apertura, modificación ou ampliación de grandes superficies, isto é, establecementos que teñan unha superficie de venda igual ou superior a 1.000 metros cadrados, ou en poboacións de menos de 40.000 habitantes, os que teñan unha superficie igual ou superior a 600 metros cadrados.
   2. Realizar venda domiciliaria e venda a distancia (incluídas as que se realizan través de Internet). Cumprimentar impreso de solicitude RAC-03 e documentación que se especifica ao dorso do mesmo segundo a modalidade de venda.
   3. Venda directas en recintos feirais con retirada de mercadoría.
      O comerciante debe comunicar á Conselleria competente en materia de comercio, polo menos cun mes de antelación, a realización das seguintes actividades promocionais:
   4. Vendas en liquidación.
   5. Vendas de saldos.
      En todo caso deberase solicitar autorización ou licenza ao Concello correspondente para:
   6. A apertura dun establecemento comercial (tamén nos casos en que teña autorización da Conselleria como gran superficie).
   7. Realizar venda ambulante.