Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Tipos de comercio


QUE SON TENDAS DE CONVENIENCIA?

Son aquelas que, cunha extensión útil non superior a 500 m2, permanezan abertas ao público, polo menos 18 horas ao día e distribúan a súa oferta, en forma similar, entre libros, xornais e revistas, artigos de alimentación, discos, vídeos, xoguetes, agasallos e artigos varios.

QUE É A ACTIVIDADE COMERCIAL EN RÉXIME DE FRANQUÍA?

É a actividade que leva a efecto en virtude dun acordo ou contrato polo que unha empresa, denominada franquiciadora, cede a outra, denominada franquiciada, o dereito á explotación dun sistema propio de comercialización de produtos ou servizos.

QUE É A LICENZA COMERCIAL ESPECÍFICA?

É a autorización que require a instalación ou ampliación de grandes superficies comerciais e de establecementos comerciais de desconto duro, con carácter previo á solicitude das licenzas municipais de instalación, apertura e obras. A mesma licenza requirirán os establecementos comerciais cuxa reforma ou ampliación determinar a súa inclusión nas citadas clasificacións de grandes superficies comerciais ou establecementos comerciais de desconto duro.

QUE CRITERIOS SÉGUENSE PARA A CONCESIÓN DA LICENZA COMERCIAL ESPECÍFICA?

Son os seguintes:

    a) Valoración do equipamento comercial preexistente en cada zona, en función da súa aptitude para garantir a calidade, variedade, servizo, prezos e horarios da oferta actual e previsible.
    b) Valoración dos efectos sobre a estrutura comercial existente, en función das melloras de competencia que achegue cada establecemento proposto e dos eventuais efectos negativos para o pequeno comercio da zona.
    c) Estudo do impacto urbanístico, sobre o tráfico e a accesibilidade vía e sobre o medio ambiente.
    d) Consideración da incidencia que a posta en marcha do proxecto tería sobre o nivel e a calidade do emprego na súa zona de influencia.
    e) Viabilidade do proxecto e posibles accións de fortalecemento das áreas comerciais preexistentes en cada zona de influencia.

QUE SON GRANDES SUPERFICIES COMERCIAIS?

Son aqueles destinados ao comercio polo miúdo de calquera clase de artigo cuxa superficie útil de exposición e venda ao público supere os límites que a continuación se establecen:

   1. En municipios cuxa poboación de dereito sexa inferior a 40.000 habitantes, 600 m2.
   2. En municipios de poboación de dereito igual ou superior a 40.000 habitantes, 1.000 m2.

Hai que distinguir entre grandes superficies individuais e colectivas. Estas últimas son aquelas integradas por un conxunto de locais de venda situados ou non nun mesmo recinto, que foron proxectados conxuntamente ou que están relacionados por elementos comúns cuxa utilización comparten, nos que *jercen as respectivas actividades de forma *empresarialmente independente.