Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Modalidades de venda


QUE SON ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS DE DESCONTO DURO?

Son os de venda polo miúdo de produtos de alta rotación e consumo xeneralizado que, cunha superficie de venda ao público entre 400 m2 e 1.000 m2, para ter a cualificación de gran establecemento comercial, que cumpran polo menos tres das seguintes características:

    a) Que non exista venda asistida
    b) Que aproximadamente, máis do 50% dos artigos sexan marcas comerciais propiedade da cadea titular do negocio exercido no establecemento comercial ou fabricadas en exclusiva para á mesma.
    c) Que aproximadamente, máis do 50% dos artigos ofertados expóñanse no propio soporte de transporte
    d) Que as bolsas onde se empaqueten os artigos vendidos teñan un prezo específico
    e) Que oferten ao público menos de 1.000 referencias de artigos.

QUE SE CONSIDERA VENDA A DOMICILIO?

A venda a domicilio é aquela en a que a oferta se produce en domicilios privados, lugares de lecer ou reunión, centros de traballo e similares que non sexan o establecemento do vendedor. Non se consideran vendas a domicilio as entregas a domicilio de mercadorías adquiridas por calquera outro tipo de venda.
A publicidade deste tipo de venda debe ser entregada ao consumidor, e debe incluír:

  • Identificación e domicilio da empresa.
  • Número de autorización para a práctica deste tipo de venda.
  • Os datos esenciais do produto ou servizo que permitan a súa identificación inequívoca no mercado.
  • Prezo, forma e condicións de pago, gastos e prazo de envío

QUE É A VENDA AMBULANTE Ou NON SEDENTARIA?

É a realizada por comerciantes, fóra dun establecemento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica ou continuada, nos perímetros ou lugares debidamente autorizados en instalacións comerciais desmontables ou transportables, incluíndo os camións-tenda. En todo caso, a venda non sedentaria unicamente poderá levar a cabo en mercados fixos, xornais ou ocasionais así como en lugares instalados na vía pública para produtos de natureza estaciona.

É a venda prohibida, tanto almacenista como comerciante polo miúdo, cando o prezo aplicado a un produto sexa inferior ao de adquisición segundo factura, deducida a parte proporcional dos descontos que figuren na mesma, ou ao de reposición se este fose inferior a aquel ou ao custo efectivo de produción se o artigo fose fabricado polo propio comerciante, incrementados, nas cotas dos impostos indirectos que graven a operación. Non se computarán, aos efectos da dedución no prezo a que se refire o parágrafo anterior, as retribucións ou as bonificacións de calquera tipo que signifiquen compensación por servizos prestados. Pode realizarse cando, o comerciante teña por obxectivo alcanzar os prezos dun ou varios competidores con capacidade para afectar, significativamente, ás súas vendas, ou se trate de artigos perecedoiros nas datas próximas á súa inutilización.

QUE É O COMERCIO ELECTRÓNICO?

É toda forma de transacción ou intercambio de información comercial baseada na transmisión de datos por redes de telecomunicacións como Internet.

QUE É A VENDA AUTOMÁTICA?

É a forma de distribución detallista na cal se pon a disposición do consumidor o produto ou servizo para que este adquírao mediante o accionamiento de calquera tipo de mecanismo e previo pago do seu importe.

QUE SON VENDAS A DISTANCIA?

Son as celebradas sen a presenza física simultánea do comprador e do vendedor, transmitíndose a proposta de contratación do vendedor e a aceptación do comprador por un medio de comunicación a distancia de calquera natureza.

Son as vendas a distancia, as vendas automáticas e as vendas en pública poxa.

É a oferta ao público de mercadorías de calquera clase na que se invoca polo vendedor a súa condición de fabricante ou almacenista. Está prohibida a menos que reúna as circunstancias seguintes:

    1. Que, no primeiro caso, fabrique realmente a totalidade dos produtos postos á venda e, no segundo, realice as súas operacións de venda fundamentalmente a comerciantes comerciantes polo miúdo.
    2. Que os prezos ofertados sexan os mesmos que aplica a outros comerciantes, almacenistas ou comerciantes polo miúdo, segundo os casos.   

QUE SON VENDAS ESPECIAIS?

É a oferta ao público de mercadorías de calquera clase na que se invoca polo vendedor a súa condición de fabricante ou almacenista. Está prohibida a menos que reúna as circunstancias seguintes:

  • Que, no primeiro caso, fabrique realmente a totalidade dos produtos postos á venda e, no segundo, realice as súas operacións de venda fundamentalmente a comerciantes comerciantes polo miúdo.
  • Que os prezos ofertados sexan os mesmos que aplica a outros comerciantes, almacenistas ou comerciantes polo miúdo, segundo os casos.

QUE É UNHA VENDA DIRECTA?

Son as vendas a distancia, as vendas automáticas e as vendas en pública poxa.