Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Promocións de vendas


QUE REQUISITOS DEBO CUMPRIR NAS PROMOCIÓNS DE VENDAS?

Para poder practicar unha promoción comercial é necesario que os artigos formasen parte das existencias previamente, sen que poidan ser adquiridos unicamente para incluírse nas promocións, salvo no caso dos establecementos dedicados en exclusiva á venda de saldos.
É obrigatorio dispor de existencias suficientes para facer fronte á venda. Por iso o comerciante deberá:

 • Contar en toda promoción ou publicidade de promoción de vendas coas existencias necesarias para satisfacer a demanda previsible dos consumidores, excepto nas vendas en liquidación.
 • Considérase que a promoción non satisfai a demanda previsible cando as existencias non son suficientes para cubrir a demanda dun día completo de apertura, sen prexuízo do disposto sobre a duración das rebaixas.
 • A duración da promoción deberá indicarse nos envases dos produtos nos que se promocionen agasallos. Neste caso, o fabricante ou o comerciante no seu caso estarán obrigados á entrega da curmá se o consumidor adquiriu o dereito a ela mentres os produtos estiveron expostos á venda, aínda que caducase a promoción.
 • Respecto dos artigos promocionados, cabe destacar que:
  • O comerciante non pode limitar o número de unidades de artigo promocionado por cliente.
  • Tampouco poderá variar o prezo como resposta a un incremento de vendas.
  • Cando non se poida satisfacer toda a demanda, non se poderán establecer criterios discriminatorios de preferencias entre os compradores.
  • Cando as promocións non alcancen a metade do inventario non poderán realizarse con carácter xeral.
  • Os artigos promocionados deben atoparse claramente separados do resto de promocións ou artigos do establecemento.

QUE SE ENTENDE POR VENDA EN REBAIXAS?

Considéranse vendas en rebaixas aquelas vendas nas que se oferta aos público produtos a un prezo inferior ao fixado antes da súa venda ou nunhas condicións especiais que supoñan unha minoración en relación co prezo practicado habitualmente.
Non poderá presentarse unha promoción de vendas como rebaixas se non se ofertan a prezo reducido polo menos a metade dos artigos existentes, estando debidamente identificados e diferenciados dos artigos non rebaixados.
Tampouco poden ofrecerse como rebaixas:

 •  Artigos obsoletos, sen prexuízo de que se vendan como saldos no mesmo establecemento.
 •  Artigos deteriorados.

 - Os artigos rebaixados deben ter sido incluídos con anterioridade na oferta habitual de vendas (polo menos cun mes de antelación) e en condicións de prezo ordinario. 

 - Os letreiros e etiquetas deben exhibir o prezo anterior e o novo prezo, ou en substitución deste último a porcentaxe de redución.

-Poden ter lugar nos períodos estacionais de maior interese comercial, segundo o criterio de cada comerciante, que decide tamén libremente a súa duración.

 

QUE NON É VENDA EN REBAIXAS?

Non é venda en rebaixas:
a) a promoción de artigos con obsequio ou prima
b) a de artigos vendidos conxuntamente a un prezo especial
c) a venda de artigos cun prezo reducido que non se ofreceron ao prezo normal con anterioridade
d) a venda a prezos reducidos de produtos deteriorados
e) a venda de produtos deseñados especificamente para venderse a prezo reducido

QUE SE ENTENDE POR SALDOS Ou VENDA DE RESTOS?

Son as vendas de artigos cun valor de mercado diminuído a causa da deterioración, desuso ou obsolescencia dos mesmos. As vendas de saldos deberán anuciarse necesariamente coa denominación "venda de saldos" ou "venda de restos"

Cumprindo estas condicións, todo comerciante poderá vender os seus propios saldos de forma permanente sempre que se atopen debidamente separados do resto de artigos e promocións.

Os establecementos dedicados permanente e exclusivamente á venda de saldos deberán indicalo no exterior. Só estes establecementos poden saldar artigos alleos ou adquiridos especificamente para ser vendidos como saldos.

Desde a Lei 12/2004 de 27 de decembro, existe a obrigatoriedade de comunicación á Dirección Xeral competente en materia de comercio con antelación dun mes antes de comezar dita venda.

QUE SE ENTENDE POR VENDAS EN LIQUIDACIÓN?

As vendas en liquidación son aquelas de carácter excepcional e finalidade extintiva de determinadas existencias de produtos que, anunciada con esta denominación ou outra análoga, ten lugar en execución dunha decisión xudicial ou administrativa, ou é levada a cabo polo comerciante ou polo adquiriente por calquera título do negocio daquel nalgún dos casos seguintes:

 •  Cesión total ou parcial da actividade do comercio. Nos cesamentos parciais debe indicarse a clase de mercadoría obxecto da liquidación.
 •  Cambio de ramo de comercio ou modificación substancial na orientación do negocio.
 •  Cambio de local ou realización de obras de importancia no mesmo. Neste caso só será posible cando as obras requiran do peche do local.
 •  Supostos de forza maior que causen un grave obstáculo ao normal desenvolvemento da actividade.


As liquidacións de deberán comunicarse con polo menos cun mes  de antelación ao seu inicio efectivo á Dirección Xeral de Industria e Comercio, expresando a causa da liquidación, a súa duración prevista e as mercadorías ofertadas. Se transcorridos un mes desde a entrada en Rexistro da solicitude sen que recaese resolución expresa, a petición entenderase aceptada. Unha copia desta notificación deberá estar exposta ao público.

Hai que ter en conta que nos anuncios de venda en liquidación debe figurar o motivo da mesma, e que se desaparece o motivo que xustificaba a liquidación, esta debe finalizar. Así mesmo, é importante sinalar que non poden liquidar o xénero que non formase parte das existencias do establecemento ou que se adquiriu para incluílo na liquidación.

A duración máxima da venda en liquidación é de seis meses, excepcionalmente, a Direccion Xeral de Comercio poderá prorrogar devandito prazo se o estima conveniente, a petición do interesado que o debe solicitar e motivar antes de que finalice ese prazo de seis meses.

Nas liquidacións totais ou parciais, ou as xustificadas a través do cambio de ramo ou modificación substancial da orientación, unha vez finalizada a liquidación, o comerciante non poderá exercer o comercio de produtos similares na mesma localidade durante tres anos. Tampouco poderá realizar unha nova liquidación no mesmo establecemento salvo que sexa en execución dunha sentenza administrativa, por cesamento total da actividade ou por causa maior.

No caso de que unha empresa sexa titular de varios establecementos comerciais, o cesamento total ou parcial deberá ser de todos eles. O peche total ou parcial de só un deles ten consideración de cambio de local.

A liquidación debe efectuarse no mesmo local onde se vendía o artigo habitualmente, salvo nos casos de peche inminente do local e nos de forza maior.

A venda en liquidación tamén faculta para facer "vendas a perda" dos devanditos artigos ou produtos.

QUE SE ENTENDE POR VENDAS CON OBSEQUIO?

As vendas con obsequio son aquelas en as que o comerciante obsequia ao comprador con outro produto ou servizo adicional, a prezo excepcionalmente reducido ou de maneira gratuíta, directamente ou mediante a participación nun sorteo ou concurso, coa finalidade de promover as vendas dos produtos promocionados.
Nestes casos hai que cumprir os seguintes aspectos exixidos pola lei:

 •  A calidade do produto promocionado é a mesma que a dos que formarán posteriormente a venda ordinaria, quedando prohibida ademais a subida de prezo mentres dure a venda con obsequio.
 • O número de existencias das que dispón o comercio para cubrir a promoción, as bases polas que se regulan os concursos, sorteos ou similares, deberán constar no envase ou envoltorio, ou estar debidamente divulgadas. Non poderán modificarse durante o período de vixencia da oferta.
 • Se o sorteo exixe desembolso inicial ao participante, pasa a estar suxeito á lexislación do xogo, salvo que os vales ou participacións no sorteo ou concurso ofrézanse como obsequio da compra de produtos.
 • O obsequio debe entregarse nun prazo de dous meses como máximo desde o momento en que o comprador reúna os requisitos exixidos.
 • Non se pode condicionar a entrega do obsequio á compra de calquera outro produto ou servizo.

QUE É UNHA VENDA CON PERDA?

É a venda prohibida, tanto almacenista como comerciante polo miúdo, cando o prezo aplicado a un produto sexa inferior ao de adquisición segundo factura, deducida a parte proporcional dos descontos que figuren na mesma, ou ao de reposición se este fose inferior a aquel ou ao custo efectivo de produción se o artigo fose fabricado polo propio comerciante, incrementados, nas cotas dos impostos indirectos que graven a operación. Non se computarán, aos efectos da dedución no prezo a que se refire o parágrafo anterior, as retribucións ou as bonificacións de calquera tipo que signifiquen compensación por servizos prestados. Pode realizarse cando, o comerciante teña por obxectivo alcanzar os prezos dun ou varios competidores con capacidade para afectar, significativamente, ás súas vendas, ou se trate de artigos perecedoiros nas datas próximas á súa inutilización.