Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Valora o teu coñecemento do mercado

Recoméndase responder espontaneamente, coa maior obxectividade e sinceridade posibles. As primeiras reaccións son as que dan resultados máis acertados.

Os resultados obtidos serviranlle para reflexionar sobre o seu perfil empresarial, podendo identificar os seus puntos fortes e aqueles que requiren dun desenvolvemento para a mellora do seu potencial como emprendedor á hora de afrontar a creación dun establecemento.


Existen establecementos que operan no mesmo sector e/ou actividade ofrecendo produtos ou servizos similares aos que pensa vender ou prestar?

NON

Estudou a competencia e detectou os puntos fortes e débiles respecto dela? Detectou os elementos *diferenciadores que poidan achegar maior valor engadido aos seus produtos/servizos?

NON

Coñece con detalle como actúan os establecementos que compiten no mercado ou sector no que pretende introducirse: prezos, formas de pago e cobro...?

NON

Se non dispón desta información, sabe como conseguila de forma fiable?

NON

Identificáronse os posibles provedores que intervirían na posta en marcha (investimentos, existencias, subministracións,...)?

NON

É capaz de interpretar a información, estatísticas ou outros datos de carácter xeral de forma útil para traballos concretos?

NON

Está plenamente convencido de que pode abrirse camiño no mercado actual co seu produto e/ou servizo?

NON

Se tivese que definir a situación do mercado ou sector que corresponde ao seu negocio, diría que está en crise ou en crecemento?

NON

Dispón de fontes de información onde obter datos sobre a evolución e tendencia do mercado no que se vai a introducir?

NON

Dada a actual situación económica, cre que é o momento máis adecuado para pór en marcha o seu negocio?

NON